Disclaimer


Algemeen:
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.cannonballmedia.nl) van Cannonball Media V.O.F. (hierna te noemen Cannonball Media). U wordt verzocht deze disclaimer aandachtig te lezen.
 
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 
Cannonball Media heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Cannonball Media garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. 
 
Informatie van derden:
Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden en waarover Cannonball Media geen zeggenschap heeft. Cannonball Media geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven en biedt louter het verkrijgen van een mogelijkheid tot nadere informatie. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
Cannonball Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Cannonball Media op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Cannonball Media of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
 
Toepasselijk recht:
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 
Wijzigingen:
Cannonball Media behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.