Algemene Voorwaarden

Cannonball Explosive Media
Laanacker 7
1902 AK Castricum
M: thijs@cannonballmedia.nl
T: 06-30 39 68 68
 
Kvk:     55607926
BTW:    NL 8212.86.717. B01
Bank:   NL46 KNAB 0256442924
 
Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
 
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de Cannonball Explosive Media (opererend onder de naam Cannonball Media) gesloten overeenkomsten.
 
1.2 Offerte
Offertes zijn 1 maand geldig, tenzij anders wordt vermeld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 
1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Cannonball Explosive Media een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Cannonball Explosive Media, nadat deze schriftelijk door de Cannonball Explosive Media zijn bevestigd.
 
1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus of zelfde opdracht reeds vrstrekt
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze Cannonball Explosive Media wenst te verstrekken of reeds verstrekt heeft, dient hij de Cannonball Explosive Media,onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
 
Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst
 
2.1 Uitvoeren opdracht
De Cannonball Explosive Media zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de Cannonball Explosive Media de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 
2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Cannonball Explosive Media mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 
2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien de Cannonball Explosive Media op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de Cannonball Explosive Media namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
 
2.4 Gebruik toeleveranciers
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de Cannonball Explosive Media, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de Cannonball Explosive Media volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
 
2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de Cannonball Explosive Media, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de Cannonball Explosive Media zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk, dan wel per mail, te bevestigen.
 
2.6 Termijn van levering
Een door de Cannonball Explosive Media opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De Cannonball Explosive Media is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
 
2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de Cannonball Explosive Media.
 
2.8 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de Cannonball Explosive Media te worden meegedeeld.
 
Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht -- toe aan de Cannonball Explosive Media. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Cannonball Explosive Media daartoe bevoegd.
 
3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 
3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de Cannonball Explosive Media te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen, en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de Cannonball Explosive Media openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 
3.4 Eigendom bij Cannonball Explosive Media
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Cannonball Explosive Media tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de Cannonball Explosive Media, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 
Artikel 4 Gebruik en licentie
 
4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Cannonball Explosive Media, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de Cannonball Explosive Media bekend te zijn gemaakt.
 
4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de Cannonball Explosive Media niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
 
4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Cannonball Explosive Media veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
 
4.4 Eigen promotie
De Cannonball Explosive Media heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
 
4.5 Gebruik van software
Cannonball Explosive Media is er mee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de Cannonball Explosive Media of diens leveranciers bevatten. De Cannonball Explosive Media verbindt zich deze programmatuur en materialen geheim te houden en slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Ook zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, anders dan het maken van een reservekopie voor eigen gebruik.
Met inachtneming van de overige bepalingen is de opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien dit nodig is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.
 
Artikel 5 Honorarium
 
5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de Cannonball Explosive Media voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 
5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien de Cannonball Explosive Media door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de Cannonball Explosive Media gehanteerde honorariumtarieven.
 
5.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de Cannonball Explosive Media na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo'n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.
 
Artikel 6 Betaling
 
6.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de Cannonball Explosive Media nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de Cannonball Explosive Media gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 90,--.
 
6.2 Periodieke betalingen
De Cannonball Explosive Media heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 
6.3 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan de Cannonball Explosive Media verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de Cannonball Explosive Media heeft verstrekt.
 
6.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.
 
Artikel 7 Opzegging en ontbinding overeenkomst
 
7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 
7.2 Ontbinding overeenkomst door Cannonball Explosive Media
Indien de overeenkomst door de Cannonball Explosive Media wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de Cannonball Explosive Media redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 
7.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de Cannonball Explosive Media op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 
7.4 Faillissement
Zowel de Cannonball Explosive Media als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.
 
7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 
7.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van de Cannonball Explosive Media bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 
Artikel 8 Garanties en vrijwaringen
 
8.1 Auteursrechthebbende
De Cannonball Explosive Media garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtgever garandeert dat het door hem/haar geleverde materiaal, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken
 
8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart de Cannonball Explosive Media of door de Cannonball Explosive Media bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 
8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart de Cannonball Explosive Media voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid
 
9.1 Aansprakelijkheid
De Cannonball Explosive Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijs opgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
 
9.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Cannonball Explosive Media of de bedrijfsleiding van de Cannonball Explosive Media, is de aansprakelijkheid van de Cannonball Explosive Media voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 5.000,-- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
 
9.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een maand vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. Elke aansprakelijkheid vervalt per direct indien de opdracht tussentijds door een der partijen wordt opgezegd.
 
9.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de Cannonball Explosive Media niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 
9.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de Cannonball Explosive Media jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 
Artikel 10 Overige bepalingen
 
10.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de Cannonball Explosive Media gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
 
10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 
10.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
 
10.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de Cannonball Explosive Media en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Cannonball Explosive Media behoudt zich echter
het recht voor Opdrachtgever voor de rechter van zijn woonplaats te dagen.